Årsgebyr for vann og avløp for abonnenter på Lyseren i 2019

12.12.2018 vedtok kommunestyret gebyrene for vann og avløp for 2019.

Årsgebyrene på Lyseren ble som følger:

 

Forbruksgebyrene i 2019

Vann                     kr. 26,50 /m3
Avløp                    kr. 17,50 /m3

Fastgebyrene i 2019

Vann     kr. 3740,00
Avløp    kr. 2640,00.

Årsgebyret består av en fast del og en variabel del. Fram til nå har forbruksgebyret vært lavt priset, men er økt betydelig fra 2019.

Hytteabonnenter som ikke har installert vannmåler betaler for et vannforbruk på 100 m3, og tilsvarende for avløp. Bruker du mindre vann enn dette lønner det seg å installere vannmåler, slik at du betaler for faktisk vannforbruk og tilsvarende avløpsmengde.

Økningen i gebyrene på Lyseren

Tjenestene levert av kommunen for vann og avløp bygger på selvkostprinsippet. Det vil si at alle kapitalkostnader (renter og avdrag på lån) og driftskostnader kommunen har med å frembringe tjenesten skal dekkes av abonnentene gjennom gebyrer.

Økte gebyrer for 2019 skyldes to forhold. Færre abonnenter enn forutsatt har knyttet seg til anlegget og kapitalkostnadene har økt. Det blir dermed både økte utgifter og færre å fordele dem på.

Anleggsbidraget på kr. 130.000 per abonnent var ikke tilstrekkelig til å finansiere hele utbyggingen av trykkavløpsanlegget, og kommunen tok opp lån for å dekke byggekostnadene underveis. Tidspunktet for innkreving av anleggsbidrag fra abonnentene har også spilt en rolle her. Avdrag og renter inngår i beregningen av årsgebyret.

Tilsvarende har anleggsbidrag for vannanlegget ikke dekket byggekostnadene fullt ut. Kommunen har dessuten forskuttert kr. 25 000 av anleggsbidraget til vann per abonnent. Dette skal innbetales over 10 år. Avdrag og renter for disse midlene tas inn i beregningen av vanngebyret.