Hjem/Alle tjenester/Oppvekst og utdanning/Barnehage/Barnehagene i Spydeberg/Blomsterenga barnehage/Avdeling Blåklokka

Avdeling Hvitveisen

Avdelingen består av 17 plasser og en grunnbemanning på 4 voksne.

På Hvitveisen er vi opptatt av at barna skal få muligheter til å påvirke egen hverdag, hvor det skapes meningsfulle læringssituasjoner og hvor barna opplever undring, utforsking, glede og mestring. Dette krever tilstedeværende voksne som er oppmerksomme på de minste barnas ulike uttrykksmåter, som for eksempel mimikk, gester og blikk. Det er barnas interesser som danner utgangspunkt for små og større prosjekter i barnehagehverdagen på Blåklokka.

Vi ønsker at det fysiske miljøet skal utfordre og inspirere barna, og miljøet er i endring og utvikling i takt med barnas behov og interesser. Små barn trenger tumleplass og det må være muligheter for barna å bruke kroppen aktivt. For å legge til rette for dette har vi blant annet store lekeelementer inne. Store lekeelementer som flere barn kan bruke sammen gir felles opplevelser sammen med andre, og lek, gode relasjoner og felles opplevelser er veien inn i nye vennskap.

Vi jobber med et pedagogisk opplegg for utvikling av sosial og emosjonell kompetanse, “Mitt valg”. Vi ønsker å utvikle et godt og trygt miljø, ved å oppfordre til gode handlinger og ha fokus på det positive (se egen link på hjemmesiden og i årsplanen).

Vi er opptatt av et godt og nært samarbeid mellom hjem og barnehage, slik at vi kan legge til rette på best mulig måte for barnas læring og utvikling.

Velkommen til Hvitveisen hvor vi skal leke, utforske og undre oss sammen!

Pedagogisk leder: Lene Aarum

Barnehagelærer: Amund Romie Ranheim
Fagarbeider/assistent og barnehagelærerstudent: Anne Britt Borge Berger, Linda Strand, Cathrine Bakke Nilsen

Tips en venn Skriv ut