Detaljregulering, fortau Wilses vei - Arnoldts vei, gnr. 25 bnr. 1 m.fl. - Høring og offentlig ettersyn

Bilde reguleringsplankart

Utvalg for miljø og teknikk, UMT, i Spydeberg kommune har i møte 17. april 2018 behandlet forslag til detaljregulering, fortau Wilses vei-Arnoldts vei, gnr. 25 bnr. 1 m.fl. Utvalget vedtok å sende planforslaget på høring og legge det ut på offentlig ettersyn i seks (6) uker, jf. plan- og bygningslovens § 12-10.

 

Hensikten med planforslaget er å øke trafikksikkerheten og gi bedre forhold for myke trafikanter i Spydeberg sentrum, ikke minst tryggere skolevei.

 

Frist for å sende uttalelse til saken er 15. juni 2018.

 

Uttalelser skal være skriftlige og sendes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg eller e-post til post@spydeberg.kommune.no.

 

Detaljregulering, fortau Wilses vei - Arnoldts vei. Saksfremlegg og vedtak
Reguleringsplankart
Bestemmelser
Planbeskrivelse
Rosanalyse
Innspill til varsel om oppstart
Detaljregulering, fortau Wiles vei - Arnoldts vei, gnr. 25 bnr. 1 m.fl

 

Tips en venn Skriv ut