Forslag til detaljreguleringsplan - Griniveien 29 m.fl. - Offentlig ettersyn og høring av planforslag

bilde av utomhusplan Griniveien 29

Komite for miljø, plan og teknikk i Spydeberg kommune har i møte 21.05.2019, vedtatt å sende forslag til detaljreguleringsplan for Griniveien 29 m. fl. på høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig boligutvikling for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Høringsfrist er satt til 10. august 2019.

Om planprosessen:
Når høringsperioden er over, skal forslaget med eventuelle nye merknader tas opp til ny behandling i komiteen. Deretter sendes planforslaget til kommunestyret for endelig vedtak.

Planforslagets dokumenter finner du her:
1. Planbeskrivelse - revidert 28.5.2019
2. Plankart - revidert 29.5.2019
3. Reguleringsbestemmelser- revidert 5.6.2019
4. ROS- analyse
5. Områdestabilitetsvurdering
6. Landskapsplan
7. Mottatte merknader etter varsling
8. Oppsummering og kommentarer til merknader
9. Møteprotokoll politisk behandling 21.5.2019


Eventuelle spørsmål og merknader rettes til Spydeberg kommune, Stasjonsgata 35, 1820 Spydeberg, eller post@spydeberg.kommune.no.