Hvordan har du det? Og hvordan trives du i lokalmiljøet ditt?

Mennesker+som+går

I samarbeid med Folkehelseinstituttet, Østfold fylkeskommune og kommunene i Østfold gjennomføres undersøkelsen «Oss i Østfold 2019». Om lag 70 000 innbyggere i Østfold er valgt ut til å motta en spørreundersøkelse med spørsmål om helse, trivsel, arbeid og nærmiljø og andre ting som har betydning for folkehelsa.

Hvorfor gjør vi dette?
Vi vil legge til rette for at det er god folkehelse i Indre Østfold, og da må vi vite hvordan folk har det. Det er viktig at du svarer, for vi vil bruke dine svar som utgangspunkt for å gjøre ting bedre for innbyggerne.


Hva spør vi deg om?
Spørsmålene handler om helse, trivsel og andre forhold som betyr noe for folkehelsa. Det er for eksempel spørsmål om hvordan du har det og hvordan du trives i lokalmiljøet ditt.


Hvem får undersøkelsen?
Det er gjort et representativt utvalg på om lag 70000 personer over 18 år i Østfold via Folkeregisteret. Det vil si at bare noen får undersøkelsen, det er ikke noe galt hvis naboen har fått og ikke du.


Hvordan gjør vi undersøkelsen?
Undersøkelsen er heldigital og går ut på e-post, så sjekk e-posten din om du er utvalgt. E-posten som sendes ut har emne: Befolkningsundersøkelsen «Oss i Østfold 2019». At undersøkelsen er heldigital vil si at det ikke er mulig å svare via brev, SMS eller liknende.


Hvem står bak undersøkelsen?
Undersøkelsen er et samarbeid mellom Østfoldkommunene, fylkeskommunen og Folkehelseinstituttet.


Hvem gjennomfører undersøkelsen?
Den tekniske gjennomføringen av undersøkelsen er det Kantar TNS som står for, gjennom Norsk Gallup. All forskning vil følge reglene i helseforskningsloven,og blir utført av Folkehelseinstituttet eller andre forskningsinstitusjoner som er godkjent av regionale forskningsetiske komitéer.


Er dette anonymt?
Ja, opplysningene du gir blir behandlet etter gjeldende regler om personvern. Alle opplysningene blir behandlet anonymt, det vil si uten navn og fødselsnummer eller andre gjenkjennende data.

Det vil ikke være mulig å gjenkjenne enkeltpersoner i statistikk eller forskning som blir publisert fra undersøkelsen. Resultatene vil kun bli publisert på gruppenivå, aldri på individnivå.