Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Sentrale planer og dokumenter/Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplan 2016-2028. Ny kunngjøring etter mekling

 

Kommuneplan for Spydeberg 2016-2028 ble i sin helhet rettskraftig i 15. desember 2016, da kommunestyret fattet nytt planvedtak etter mekling om framtidig byggeområde for boligbebyggelse på Grinda. Meklingsresultatet er nå innarbeidet i alle plandokumentene, også i plankartet.

 

De ferdigstilte plandokumentene med vedlegg er tilgjengelig her, sammen med meklingsprotokoll og saksframlegg med vedtak.


Kommuneplan 2016-2028 – Samfunnsdel og planbeskrivelse, arealdelen
Kommuneplanens arealdel - Plankart
Kommuneplanens arealdel - Planbestemmelser og retningslinjer
Kommuneplanens arealdel - Plankart sentrumssonen
Vedlegg til kommuneplan: Planbeskrivelse, tidligere kommunedelplan for sentrum
Meklingsprotokoll
Saksframlegg - Ny 2. gangs behandling etter mekling
Saksframlegg -2. gangs behandling

Spredt boligbebyggelse

Kommuneplanen åpner for at det kan bygges et begrenset antall boliger i områder som er merket LNF 2. Det kan bygges maksimalt 7 nye enheter i året, dog iokke mer enn 10 % av total boligbygging i kommunenn. Bestemmelser og retningslinjer for spredt boligbebyggelse i LNF 2 finner du her: Veileder_ spredt boligbebyggelse

Kommuneplanen er det overordnete styringsdokumentet som all annen planlegging i Spydeberg tar utgangspunkt i. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. I samfunnsdelen forankres mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Arealdelen med plankart og bestemmelser er juridisk bindende for arealbruken i kommunen. Målet er at kommuneplanen skal legge grunnlag for en helhetlig samfunnsutvikling.

Tidligere kommunedelplan for sentrum 2012-2024 er videreført i den nye kommuneplanen.

Tips en venn Skriv ut