Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

Tulipanjenter

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak. 

 

Målet er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen for ordningen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer.  

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte. Mer informasjon og søknadsportal finner du ved å trykke på lenkene under. 

Lenke til Bufdirs nettside for tilskuddsordningen finner du her. 

Selve utlysningen finner du her. 

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 10. desember 2018.