spydeberg.custompublish.com

Private avløpsanlegg

Opprydding i spredte avløpsanlegg i Spydeberg kommune

Spydeberg kommune er godt i gang med opprydding i spredt avløp. Målet er at alle spredte avløpsanlegg i kommunen skal tilfredsstille utslippskrav vedtatt i lokal forskrift, dvs. 90 % rensing av både fosfor og organisk stoff.

Det er ca 500 avløpsanlegg i spredt bebyggelse i Spydeberg kommune. Ca 150 av disse er eldre anlegg som forventes å ha til dels betydelig dårligere renseeffekt enn dagens krav. Alle eiendommer med slike anlegg vil få pålegg om oppgradering av avløpsanlegget eller tilkobling til offentlig avløpsnett der dette er aktuelt. Dette vil også gjelde eiendommer som tidligere har fått utslippstillatelse, men der det vurderes som sannsynlig at anlegget ikke tilfredsstiller dagens utslippskrav.

Når må jeg gjøre noe med mitt avløpsanlegg?

Påleggene gis i en sone av gangen. Kommunen er delt inn i 5 soner: Morsa, Kirkebekken/Hyllibekken, Øyeren/Glomma, Smalelva og Lyseren. Nå gjenstår det kun å gi pålegg i Smalelva. Gå inn på sonekartet for å finne ut hvilken sone din eiendom ligger i.

For de som hører til Morsa er det etablert en behovsprøvd tilskuddordning.

Krav til søknad

Alle som skal etablere eller oppgradere et avløpsanlegg må ha tillatelse både etter forurensningsloven (utslippstillatelse) og plan- og bygningsloven (tillatelse til tiltak). Kommunen har eget søknadsskjema PDF document ODT document   PDF document ODT document for utslippstillatelse. Her finner du søknadsblanketter for byggesaken. Du må få et godkjent foretak, eksempelvis rørlegger eller entreprenør, til å utarbeide søknaden og utføre arbeidet. Søknaden skal godkjennes av kommunen før arbeidet settes i gang.

Saksbehandlingsgebyr

Du må betale et saksbehandlingsgebyr til kommunen for å få behandlet din søknad om utslippstillatelse og tillatelse til å utføre arbeidene med å oppgradere avløpsanlegget. I tillegg kan det påløpe gebyr for godkjenning av firma. Gebyrene vedtas årlig av kommunestyret og fremgår av kommunens gebyrregulativ for byggesak, seksjonering og utslipp. I 2019 er gebyret for utslippstillatelse: < 15 pe - kr. 4720,- og 15-49 pe- kr. 6290,-

Hvis du benytter firma som ikke kan erklære ansvarsrett koster det kr. 2620,- i tillegg.

Hvilket avløpsanlegg skal jeg velge?

I Spydeberg kommune er det for det meste leire i grunnen med dårlig infiltrasjonsevne. Derfor vil minirenseanlegg være den mest aktuelle løsningen ved utbedring av avløpsanlegg.

Her kan du få mer informasjon om ulike typer avløpsanlegg.

Spydeberg kommune tillater kun minirenseanlegg med Teknisk godkjenning fra SINTEF Certification som er gjeldende nasjonal godkjenningsordning for minirenseanlegg.

Vi gjør oppmerksom på at det kan være gunstig for flere eiendommer å gå sammen om å investere i et felles avløpsanlegg. Slike fellesløsninger vil bidra til å redusere både investerings- og driftskostnadene.

Lokale søknadsskjemaer:

 

Tilsyn og kontroll

Kommunen er tilsynsmyndighet for mindre avløpsanlegg og plikter etter forurensingsforskriften å undersøke om anleggene oppfyller rensekravene i utslippstillatelsen. Spydeberg er med i en felles ordning i vannområdet Morsa, der Driftsassistansen i Østfold (interkommunalt selskap) er ute og inspiserer og tar utløpsprøver av anleggene. For mer informasjon om ordningen, se brev som kommunen sendte til huseiere i 2011. Kommunens tilsyn kommer i tillegg til vanlig service og vedlikehold som utførtes av anleggsleverandøren.

Rapporter fra 2015 , 2017 og 2018 finner du her. Resultatene viser at over en tredjedel av minirenseanleggene har store driftsproblemer og renser dårlig. Dette kan skyldes utilstrekkelig slamtømming og service, feil bruk eller andre tekniske problemer. Kommunen har hatt fokus på følge opp disse anleggene i 2018, med ny prøvetaking av de dårligste anleggene og oppfølging overfor leverandører og huseier.

Anleggseier betaler et årlig tilsynsgebyr som skal dekke kontrollbesøk, analysekostnader og oppfølging. Gebyrinntektene skal ikke overstige kostnadene kommunen har i forbindelse med kontrollordningen (selvkost).

Spydeberg kommune planlegger ikke kontrollbesøk på anleggene i 2019. Videre tilsyn kommer til å skje i regi av Indre Østfold kommune etter 2020.

Nyttige linker: