Hjem/Alle tjenester/Politikk og planer/Politisk styring/Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Innkallinger og protokoller publiseres for publikum på Spydeberg Innsyn

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne består av 5 medlemmer med seks varamedlemmer, som er valgt av kommunestyret.

Arbeidsoppgaver

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal medvirke til å synliggjøre behovene de ulike gruppene med nedsatt funksjonsevne har, og fremme gode løsninger for disse. Rådet er ikke tillagt avgjørelsesmyndighet, men skal være et samhandlings- og rådgivende organ for kommunen. Rådet skal sikre medvirkning og bidra til økt deltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hjemmelsgrunnlag

Hjemmel: ” Lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne” av 10. sept. 2007.

 ”Rådet skal gi råd til utvalg og kommunestyre/ fylkesting som har besluttende myndighet, og varsle om forhold som er til hinder for at innbyggere med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta på alle områder i samfunnet.” (Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne: En håndbok med informasjon og veiledning)

Reglement for rådet

Medlemmer: Varamedlemmer:
Politiske representanter: Varamedlemmer i rekkefølge:
Maria Fongen, leder, KrF 1. Torunn Igsi, Sp
Arne Bjerke, H 2. Astrid Hermstad, H
Gro Pettersen, Ap 3. Johan Bjerke, KrF
Brukerrepresentanter: Varamedlemmer i rekkefølge:
Torstein Skjolden, nestleder, Norsk forbund for utviklingshemmede 1. Lise Foss, Norges Blindeforbund
Hanne Dalen, Landsforeningen for pårørende psykisk helse 2. Jarl Meland, Hørselhemmedes landsforbund

 

 

 

Tips en venn Skriv ut