Status for badevannet i Lyseren 2019

Lyseren

I løpet av sommeren er det observert synlig oppblomstring av alger flere steder i Lyseren. Prøver tatt av overflatevannet i Lyseren viser at innholdet av blågrønnalger er godt under grenseverdiene for badevann. Det anbefales likevel å unngå kontakt med synlige algeflak. Følg rådene på plakatene som Helsehuset har hengt opp på badeplassene. Spydeberg kommune vil følge med på utviklingen av alger utover i badesesongen. 

Drikkevannet vårt helt trygt å drikke, og følges opp med jevnlige vannprøver av kommunen. 

Opplever du kløe eller utslett etter bading i Lyseren, kan du melde fra om dette til kommunen (post@spydeberg.kommune.no), eventuelt til Folkehelseinstituttet: skadedyr@fhi.no. Kløen kan skyldes en ufarlig parasitt. Mer informasjon om svømmekløe, forebyggende tiltak mm, finner du her.

I følge NIVA inneholdt prøven av overflatevannet en del pollen, grønnalger og mindre mengder blågrønnalger. Den dominerende grønnalgen flyter på overflaten, og kan på mange måter se ut som blågrønnalger, men er helt ufarlig. NIVA fant to typer blågrønnalger som kan være potensielle giftprodusenter, og gjennomførte måling av det viktigste giftstoffet, microcystin.

I prøven tatt 25. juni var det 2,0 mikrogram microcystin per liter. Den anbefalte grenseverdien for badevann som er gitt av Verdens helseorganisasjon er 10 µg microcystin/L. Det vil si at nivået på badevannet i Lyseren ligger godt under grenseverdien. 

Prøven fra overflaten er tatt i en ansamling av biomasse og det er oppkonsentrert mye alger og blågrønnalger her. Konsentrasjonen av microcystin anses ikke å være spesielt høy gitt at den er målt i en prøven med mye biomasse. Det er med andre ord trygt å bade, men man bør unngå kontakt med synlige flak.

Spydeberg kommune vil følge med på utviklingen av alger utover i badesesongen.

Helsehuset melder at badevannet på Hallerud badeplass har god kvalitet, med lavt innhold av tarmbakterier, TKB < 10 cfu/ml. Grensen for god tilstand er TKB <100.