Utvidet forbud mot krepsing i Mossevassdraget


Det er nå forbudt å fiske kreps i hele Mossevassdraget herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet. Årsaken er nytt funn av krepsepest. 
For å bekjempe krepsepest vedtok Mattilsynet i august 2016 en forskrift om kontrollområde i hovedløpet og sideløp av Mossevassdraget nedstrøms demningen ved Steinkistedammen i Ytre Enebakk. Grunnet ny påvisning av krepsepestsmitte i Tangenelva i november 2011, vedtok Mattilsynet i desember 2016 en utvidelse av kontrollområdet til hovedløpet og sideløp av Mossevassdraget nedstrøms fra den øverste demningen i Tangenelva ved utløpet av Våg. Grunnet påvisning av krepsepest i Langenvann, utvides forbudet nå til å omfatte hele Mossevassdraget herunder hovedløp og alle tjern, innsjøer, elver, bekker og vann i hele nedbørsfeltet. 
 

 

I området omfattet av denne forskriften er det forbudt å fiske etter kreps. 
Det er heller ikke tillatt å flytte levende eller døde ferskvannskreps eller andre akvatiske organismer inn til, innen eller ut av kontrollområdet. Utstyr - som fiske- og krepseutstyr, båter og vannsportutstyr - som er brukt i kontrollområdet skal tørkes, rengjøres og desinfiseres før de brukes andre steder. Dette er viktige forebyggende tiltak for å unngå spredning av krepsepesten.
Bakgrunnen for det utvidede forbudet er at det torsdag 26. juli 2018 ble funnet en død kreps i Langenvann i Ytre Enebakk. Krepsen ble sendt til analyse ved Veterinærinstituttet i Oslo, hvor det ble påvist krepsepestsmitte. Langenvannet er en del av Mossevassdraget. Her ble krepsepest helt opp til Steinkistedammen i Tangenelva nedstrøms mot Våg påvist første gang i 2016. Funnet tyder på at krepsepest har spredt seg oppstrøms mot øvre demning i Steinkistedammen, og helt opp til Langenvann. 

Krepsepest er en smittsom soppsjukdom som angriper edelkreps, og medfører utryddelse av bestanden i området sykdommen forekommer. Krepsepest er derfor en alvorlig trussel mot den utryddingstruede edelkrepsen. Alle som bruker vassdraget har ansvar for å ikke spre smitte videre til andre vassdrag. Spredning av krepsepest er ofte knyttet til ulovlig flytting av kreps, eller transport av båter og utstyr som har vært brukt i smittede vassdrag.
Mattilsynet har ansvar for å iverksette tiltak ved mistanke eller påvisning av krepsepest. Det kan for eksempel innebære forbud mot båttrafikk, fiskeforbud, etc.
Funn av syk eller død kreps skal du melde til Mattilsynet på 22 40 00 00.

Tips en venn Skriv ut