Varsel om oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Griniveien 29 m.fl. GBNR. 25/237 m.fl. i Spydeberg kommune

Bilde av Griniveien 29

I hht. plan- og bygningsloven §§ 12-3 og 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplan for Griniveien 29 m. fl. Planområdet omfatter Griniveien 29, Nedre Damvei 14 og 16, Solveien 5A-D og 7D samt veiarealer rundt planområdet og den kommunale eiendommen GBNR. 25/236.

Forslagsstiller er Spydeberg kommune.

Hensikten med planforslaget er å regulere Griniveien 29 til boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne samt å rydde opp i reguleringsforhold for nabobebyggelsen. De foreløpige planene er å tilrettelegge for 8 boenheter i Griniveien 29. Området er tenkt regulert til «bolig», «samferdselsanlegg» og «grøntområder».

Det er vurdert at planarbeidet ikke er konsekvensutredningspliktig. Se varslingsbrev og kart.

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Norconsult AS, Trøgstadveien 4 B, 1830 Askim eller epost mari.hogas.steen@norconsult.com.

 

Frist for merknader er 26. mars 2019.