Varsel om oppstart av planarbeid, Tronstad boligområde

Bilde planavgrensing Tronstad

I henhold til plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljregulering i forbindelse med utvikling av nytt boligområde på eiendommen Tronstad, gnr.1 bnr.2 m.fl, i Spydeberg kommune. Planen har planID 0123_2016_0002.

Forslagsstiller er Spydeberg kommune. Østre linje arkitektur og landskap AS er plankonsulent.

Hensikten med planarbeidet er å regulere til frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med atkomst via Spydebergveien og Tronstadveien. Planområdet er ca 203 daa. Arealet består i dag av skog, ca 45 daa jordbruksareal, eksisterende bolig- og næringseiendommer samt veiareal.

Viktige tema i planarbeidet er hovedgrep og utnyttelse av området, forholdet til bygningstype, terrengtilpasning, sammenhengende grønnstruktur i forbindelse med Hyllibekken, lek/uteopphold, fellesfunksjoner, gang-sykkelvei mot Spydeberg og Knapstad sentrum samt atkomst og p-plasser. Det er kommunens visjon at en boligutvikling på Tronstad skal være med fremtidsrettede løsninger som gir reduserte utslipp av klimagasser, smarte og effektive energiløsninger og langsiktig forvaltning av lokale og stedlige ressurser som dyrka mark, vann og fauna.

 

Merknader og spørsmål til oppstart av planarbeidet sendes til Østre Linje arkitektur og landskap v/ Vigdis Sandli-Ødegaard, Jernbanegata 14, 1830 Askim / e-post: vigdis@ostrelinje.no

 

Frist for merknader er 5. mai 2019.

Følgende varslingsdokumenter ligger her:

Planavgrensning

Varselbrev